Skip to main content

Call Us 0947 899 4146 / 9:00 A.M. to 6:00 P.M.

Ano ang Demand letter?
Ang Demand Letter ay isang sulat na nag-oobliga sa isang tao na maghatid o gumawa ng isang bagay. Sa konteksto ng pautang, ito ay isang sulat mula sa Legal Team ng Flexi Finance na sinasabihan ang isang borrower na dapat na niyang  bayaran ang kanyang lampas na buwanang obligasyon (overdue).

Ang Artikulo 1169 ng Civil Code ay nagtatakda na kapag ang isang borrower ay naantala sa kanyang obligasyon, ang nagpapautang (creditor) ay may karapatan na hilingin ang katuparan ng nakasaad na obligasyon.

Nakasaad din sa batas na ang mga borrowers na naantala sa pagbayad ng kanilang buwanang hulugan (installment) ay maaring padalhan ng Demand Letter.

Ano ang Delay?
Ang pagkaantala ay ang kabiguan ng borrower na gampanan ang kanyang mga obligasyon, tulad ng pagbabayad ng utang. Tulad ng sa kaso ng Pineda vs. Vda De Vega, G.R. No. 233774, siya ay nasa mora solvendi, at, sa gayon, mananagot para sa mga pinsala.

Lehitimo ba ang aming Demand Letters?
Ang Demand Letter ay valid at required sa ilalim ng batas na Artikulo 1169 ng Civil Code. Kapag ito’y hindi pinansin o hindi tinugon, ito ay nararapat at hinihingi, ibig sabihin, kami ay maari nang magsampa ng kaso sa Korte laban sa’yo.

Anu-ano ang dapat gawin kapag nakatanggap ng demand letter?

1. Suriin at beripikahin ang nakasaad sa sulat, kung tama ang halaga at kasalukuyang empleyado o kolektor ng Flexi Finance ang nagbigay sa iyo.

2. Kapag nakompirma na tama ang nakasaad na detalye, pinakamabisang gawin ay ang tumugon sa aming sulat sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iyong kolektor o kontakin ang mga numero na nakasaad sa sulat para mapag-usapan ang magiging solusyon ng iyong obligasyon.

Naiintindihan namin na mayroong mga panahon na gipit kaya ang pinakamainam na iyong gawin ay ang makipag-ugnayan sa aming kinatawan para sa out of court settlements.

Sa katunayan kami ay nag-aalok ng Remission Program o karampatang diskwento sa penalties sa mga kwalipikadong kliyente.

Para sa karagdagan impormasyon tungkol sa aming Remission Program, magreply sa aming demand letter.

 

 

Close Menu

Get in Touch With Us

6th Floor, Skyrise 2, Villa Street, IT Park, Apas, Cebu City, 6000, Cebu

T: 0947 899 4146
E: info@flexi.com.ph

Secured By miniOrange